60 projekt får stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Stöd har bland annat beviljats för effektiva byggprocesser och projekteringar, självstyrning av uppvärmning och ventilation, innovativa träkonstruktioner, energieffektivisering, återanvändning av byggnadsmaterial samt digitala lösningar.

Bland projekten finns också flera projekt med socialt och ekologiskt hållbara flerbostadshus, ”The Colive Enabler”, Self Build City och Anpassningsbara Bostäder över Tid.

Stödet gick att söka under hösten 2018 för att utveckla eller använda en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Totalt kom det in 152 ansökningar varav 60 har beviljats stöd. Sökande har framför allt varit företag, men även universitet, kommuner och föreningar har sökt stöd.

De beviljade projekten avser både förstudier och genomförandeprojekt och har fokus på experimentell utveckling, forskning eller processinnovation.

– Många företag har innovativa och klimatsmarta idéer om bostadsbyggande och därför har intresset för stödet varit stort. Ett grundkrav för att beviljas stöd är att resultat och erfarenheter av genomförda åtgärder ska spridas. Därför är det vår förhoppning att många av åtgärderna kommer att få ett genomslag i bostadsbyggandet framöver, säger Hans Lindgren, handläggare på Boverket.

Hela listan på vilka projekt som har fått stöd hittar du här.

Släpp fram små bostadsaktörer!

”Dagens system gynnar stora aktörer som har muskler att under flera år delta i kommunala planeringsprocesser innan bygget kan komma igång. ” Foto: Maxim Thoré, Bildbyrån

Lyssna på de värdedrivna bostadsbyggarna! Så skriver Ulrika Egerö från Kollektivhus Nu, Staffan Schartner från Föreningen för Byggemenskaper, Marie Linder från Hyresgästernas Riksförbund med flera i en debattartikel som publicerades hos Dagens Samhälle. Läs artikeln här!

Idén till debattartikeln föddes under ett seminarium som ”Jag vill ha bostad nu” ordnade om värdedrivna bostadsaktörer i höstas.

Lagnö Bo visar hur bra det kan bli om de som vill bo tillsammans får forma sitt eget hus. Bild av inomhusgården med de gemensamma lokalerna i fonden. Foto: Kerstin Kärnekull

Tvärstopp för pågående bygge av ekoby i Baskedal!

Pressmeddelande från Baskedals kooperativa hyresrättsförening:

Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 stoppar redan påbörjat bygge av kooperativa hyresbostäder i ekoby. Var ska vi nu bo?

VI är en kooperativ hyresrättsförening som gått samman för att bygga 16 ekologiskt hållbara hyreslägenheter i Baskemölla  i Simrishamns kommun. 14 lägenheter är redan tingade, bygglov är klart och arbetet med grunderna har påbörjats. Lägenheterna är små, välplanerade, energieffektiva och med rimliga hyror. Vi som ska bo i lägenheterna är äldre och småbarnsfamiljer och det är vi som tillsammans har drivit projektet från start. De första lägenheterna planeras stå klara i slutet av 2019.

En huvudfaktor för att kunna genomföra projektet har varit Boverkets investeringsstöd till nybyggnation av hyresrätter, som för oss skulle vara på 7,3 miljoner. Länsstyrelsen, som handhar ansökningarna, har muntligt godkänt vårt ärende och allt är klart för positivt beslut. Men, nu stoppar ni investeringsstödet utan möjligheter till övergångsregler och vi kommer inte hinna få ett formellt beslut innan den 31 december. Som så många andra. Samtidigt uttalar du dig i tidningar om att det här inte kommer påverka byggandet av lägenheter och att det är upp till regeringen att lösa övergången.  Vi vill säga att det är inte bara stora byggbolag med obegränsade ekonomiska resurser som bygger lägenheter. Vi är en grupp vanliga människor som gått samman för att bygga hyresbostäder med rimliga hyror, som saknas på bostadsmarknaden.

För oss innebär det här att vårt redan påbörjade bygge stoppas. Vi riskerar att inte kunna bygga klart våra lägenheter och att det vi redan har satsat ekonomiskt, av våra egna besparingar, går förlorat. 

Vi har sedan projektets start stött på många hinder men lyckats övervinna alla hittills. Stödet från Boverket har hela tiden varit en förutsättning. Ska vi nu förlora våra blivande hem på grund av politiskt kaos? Vi är allvarligt oroade och vet i nuläget inte hur vi ska gå vidare. Vi vill vädja till dig och dina partikamrater att tänka igenom ert beslut en gång till. Snälla, fatta beslut som gör det möjligt för Boverket och Länsstyrelsen att handlägga klart de ansökningar som redan är godkända. Låt oss som jobbat och planerat i flera år, som har satsat allt vi äger, få möjlighet att slutföra vårt projekt med det stöd som vi skulle ha fått. 

 Kontakt:

Alexandra Jansson, styrelsemedlem i BKH Baskedals kooperativa hyresrättsförening,

Tel 0736 38 0414 0735-22 79 03 Mail: alexnjansson@gmail.com

 Margaretha Wikner,  styrelsemedlem i BKH, tel 0766 102235 , mail:  margarethawikner@hotmail.com.

Markus Beskow styrelsemedlem i Baskemölla etapp4 ekonomiska förening, tel 073 669 0787 mail Markus@jordform.se

Första spadtaget i Baskemöllas nya ekobu.

Bygg i gemenskap – Lagnö Bo

Svenska Dagbladet skriver idag om Lagnö Bo och byggemenskaper. Tin och Per Carleson intervjuas.

I artikeln intervjuas också Ulrika Hägred från Boverket. De har publicerat en ny skrift om byggemenskaper som kan laddas ned utan kostnad.

Fler måste kunna få möjlighet att bygga sitt boende tillsammans. Kommunerna kan göra mycket för att underlätta för gruppstartade projekt. I skriften finns en rad görslag kring hur kommuner kan arbeta.

Lagnö Bo invigdes i augusti 2018. Inne i vinterträdgården, som gränsar till de gemensamma rummen vid entrén, finns en scen.

 

 

Nya markanvisningar till bogemenskaper

Fastighetsnämnden i Göteborg beslutade om två markanvisningar till bogemenskaper den 10 december:

10 nya bostäder i Tynnered
Vid Björkhöjdsgatan i Tynnered kan det byggas 110 mindre lägenheter, 90 hyresrätter och 20 bostadsrätter, inrymda i två- till fyravåningars hus. På den aktuella marken finns idag en före detta förskola som ska rivas.

Av hyresrätterna ska 20 stycken lägenheter upplåtas som bogemenskap och åtta stycken som bostäder med särskild service (BmSS). Dessutom ska 20 av lägenheterna vara bostäder för äldre.

Fastighetskontoret har annonserat ut markanvisningen och tre intressenter inkom med ansökningar.

Utifrån en helhetsbedömning över hur väl aktörerna uppfyllde uppställda krav blev fastighetskontorets bedömning att markanvisningen skulle lämnas till Botrygg Göteborg AB.

För mer information: Stefan Ekström, utvecklingsledare på strategiska avdelningen, 031-368 13 98.

200 nya bostäder i Krokslätt 
Markanvisningen omfattar cirka 200 bostäder, hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter. Marken ligger vid Gibraltargatan och i direkt anslutning till Mossens natur- och rekreationsområde som bedöms förbli intakt efter exploateringen. Den mark som ska bebyggas utgörs idag av grusade och asfalterade ytor som används för parkeringar och enklare paviljonger.

Inom primärområdet Krokslätt finns idag en övervägande del hyresrätter framförallt studentbostäder. För att skapa mångfald i boendet ställer kommunen därför krav på att minst en femtedel av lägenheterna ska ha större yta än 60 kvadratmeter, och minst 40 av hyreslägenheterna ska utformas som bogemenskap.

Sammanlagt 20 ansökningar kom in till den annonserade markanvisningen och 19 uppfyllde grundkraven. Utifrån en helhetsbedömning var fastighetskontorets förslag att JM AB samt Trollängen Bostad AB tillsammans med Okidoki skulle tilldelas markanvisningen. JM AB premieras för bredden i förslaget, där bland annat ingår gemensamhetslokaler, lokaler för reparationer samt för möjlighet att arbeta hemifrån, verktygspool, gårdar med möjligheter till samvaro, lek och växthusodling, dagvattenhantering med hjälp av regnträdgårdar och åtgärder för biologisk mångfald ingår. Trollängen Bostad AB tillsammans med Okidoki har bland de sökande störst erfarenhet av arbete med bogemenskaper.

För mer information: Åsa Hüffmeier, utvecklingsledare på strategisk avdelningen, 031-368 10 66

Fotnot: 
Bogemenskap är en typ av kollektivboende med gemensamma sysslor som matlag, städning, självförvaltning och andra aktiviteter.

En markreservation kan föregå en markanvisning där Göteborgs Stad ställer vissa krav inför en kommande överlåtelse.mDet kan exempelvis vara hur byggnationen ska utföras, fördelningen av hyresrätter, bostadsrätter och småhus, fysisk och ekonomisk tillgänglighet samt erforderligt utredningsarbete.

En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att, under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.

Klippt ur stadens pressmeddelande. 

Flygperspektiv av Under Samma Tak i Högsbo som just nu byggs som resultat av en tidigare markanvisning till Under Samma Tak och Trollängen Bostad AB. Källa Ferrum Arkitekter.

Om Lagnö Bo i Arkitekten

Senaste numret av tidskriften Arkitekten har en lång artikel om Lagnö Bo, en kooperativ bogemenskap med 19 lägenheter, inglasad gård, nästan färdigt kök, matrum och många andra gemensamma utrymmen. Här är en länk.

Vinterträdgården vid invigningsfesten i september.

Föreningen Kollektivhus Nu kommer att ha sitt årsmöte lördagen den 9 mars och dessutom en idébytardag den 1o mars hos Lagnö Bo. Mer information kommer via hemsidan och i nästa nummer av Bo tillsammans (15 februari).

Ny skrift om Byggemenskaper

Byggemenskaper är en grupp människor som själva äger och driver sitt projekt utifrån en idé om hur de vill bo. Ännu så länge ovanligt i Sverige, även om flera kollektivhus och bogemenskaper startat just som byggemenskaper. Dit hör Tersen i Falun, Solhem i Älmsta, Lagnö Bo utanför Trosa, Hogslätts Vännboende i Gerlesborrg och Kopparslagaren i Hudiksvall.

Nu kommer en skrift från Boverket som handlar om hur kommunerna kan uppmuntra och underlätta för byggemenskaper. Man framhåller att dessa borde kunna få en naturlig roll i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. Erfarenheter från bland annat Tyskland visar på hur resultatet kan bli en småskalig variation och en mer spännande arkitektur. Startargrupper vill ofta ha en hållbar livsstil och ställer höga miljökrav. Resultatet kan bli social stabilitet i stadsdelen.

För grupperna ligger svårigheterna i att få tag på en lämplig tomt, att få låna pengar och inte minst i att processen blir så lång att medlemmarna hinner tröttna. I rapporten visar Boverket på olika tänkbara åtgärder för att underlätta för byggemenskaper, från att erbjuda detaljplanelagd mark och göra det enkelt att anmälan intresse till att öronmärka tomter och erbjuda en personlig ”lotshjälp” genom hela processen.

I Freiburg, Stuttgart, Tübingen och andra tyska städer används byggemenskaper för att få variation i stadsbyggandet, ökad attraktivitet och social hållbarhet.

Boverkets skrift finns att ladda ned här. Den kommer förhoppningsvis att öka intresset i kommunerna för att samarbeta med startargrupper av olika slag.

Vinnova ger anslag till Divercity, ett projekt om och med byggemenskaper

Vinnova ger stöd till 19 organisationer som tillsammans ska bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Projektet “Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen” kommer pågå i två år och leds av Föreningen för Byggemenskaper.

Initiativet till ett nationellt samverkansprojekt togs av föreningen redan 2016, och konstellationen har vuxit sedan dess:

– “Divercity” är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige. För att nå målet om fler genomförda byggemenskaper krävs att byggrupper, kommuner och företag arbetar tillsammans.

Vinnova satsar på innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar och bidrar till de globala målen i Agenda 2030. De bedömer att projektet “Divercity” har goda förutsättningar
för att bidra till ökad diversifiering och mångfald i utbudet av bostäder. En ytterligare styrka är fokuset på hela landet (urbana områden likväl som landsbygd) och även resurssvagare grupper i samhället, skriver Vinnova i sitt beslutsmeddelande. Vinnova ser kommunernas och Boverkets deltagande som avgörande för att lyckas få ett reellt genomslag.

Fakta:
Projektnamn: Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet
Program: VINNOVA Utmaningsdriven Innovation Steg 2 Samverkansprojekt
Budget: 15,2 milj kr
Tid: nov 2018 – dec 2020
Projektparter: Föreningen för byggemenskaper, Boverket, RISE, Coompanion, Ekobanken, KTH, Uppsala kommun, Region Gotland, Stockholms stad, Orust kommun, Malmö stad, Göteborgs stad, Alsikebolaget, Inobi, Arkitektkontor Nils Söderlund, Omniplan, Röd arkitektur, Theory Into Practice

Pressansvarig, pressmaterial:
Karin Kjellson, karin@theoryintopractice.se, 0707 411 467