Slopa inte stödet till hyresrätter!

Vi ser med oro och bestörtning på riksdagens ogenomtänkta budgetbeslut att slopa investeringsstödet för hyresrätter. Det kommer att få mycket negativa konsekvenser för socialt och idédrivet byggande – särskilt på landsbygden, skriver flera nationella intresseorganisationer och aktörer som arbetar med byggande av bostäder och bostadsförsörjning på ”svagare marknader”.

En av undertecknarna är Ulrika Egerö från Kollektivhus NU. Bland exemplen på projekt som inte kunnat byggas utan stödet finns Hogslätts vänboende och Hambo i Simrishamn liksom flera projekt i Stavsjö.

Debattartikeln finns att läsa i Dagens Samhälle.

Överst: Senaste nyhetsbrevet från Hambo i Hammenhög, inflyttat under 2021.

Hur kan bygg- och bogemenskaper stöttas?

I en aktuell dansk rapport ”Fremme af bygge- og bofællesskaber” från november 2021 finns en rad konkreta förslag om hur bygg- och bogemenskaper ska kunna bli fler. I inledningen beskrivs vad de kan bidra med; allsidigare boendesammansättning, mer varierad arkitektur, hållbarare bostadsbyggande, större inflytande för de boende och goda förutsättningar för gemenskap.

Syftet med rapporten är att komma med förslag till hur lagstiftning kan ändras och hinder tas bort så att det blir lättare för brukardrivna bygg- och bogemenskaper.

Det viktigaste hindret är bristen på tydliga definitioner av olika begrepp. När begreppen inte finns i lagstiftningen blir det svårt att formulera vilka regler och förutsättningar som ska gälla för bygg- och bogemenskaper liksom att behandla bygg- och bogemenskaper i översikts- och detaljplaner. Huvudförslaget är därför att bygg- och bogemenskaper ska bli tydligt definierade och förankras i lagstiftningen.

Det andra stora hindret är bristen på kunskap om vilka regler och möjligheter som ska gälla vid finansiering och när man vill etablera och genomföra projekt på bästa sätt. Därför föreslår arbetsgruppen att det skapas ett centralt kunskapscentrum, som med uppgift att ta fram kunskapsbaserade vägledningar och samla in och förmedla kunskap om bygg- och bogemenskaper.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp knuten till det danska indenrigs- og boligministeriet med Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening, Line Barfod, advokat inden for kollektiver og bofæl- lesskaber ved Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod, Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, Christian Heebøll Hammer, analysechef i Finans Danmark, Anna Brandt Østerby, strategisk byudvikler i Roskilde Kommune, Louisa Bisgaaard, forperson i Foreningen Bofællesskab.dk og Stine Klingenberg Madsen, kontor- chef i Indenrigs- og Boligministeriet

Bilden överst: Fællesbygg Køge Kyst är Danmarks första byggemenskap i form av ett flerbostadshus. Huset med sina 45 lägenheter, fyra terrasser, två växthus och många gemensamma lokaler var inflyttningsklart 2021. Arkitekt Vandkunsten.

Socialt byggande en stor framgång!

Den 18-19 genomfördes den andra konferensen på temat Socialt byggande i Floda utanför Göteborg. Det blev en fantastisk mötesplats med över 300 deltagare från hela Sverige . Vi höll till i Garveriets fina lokaler, delvis skapade genom 6 000 timmar av ideellt byggande. 21 organisationer, inklusive Kollektivhus NU, ingick bland värdarna och medarrangörerna.

Ekobyar och arbetskooperativ, bogemenskaper och delningslösningar, glesbygdsinitiativ och  storstadskollektiv, tillsammansbyggande och nya sätt att hitta pengar, framtidsidéer och djupa erfarenheter av genomförda projekt presenterades och diskuterades. 80 programpunkter gav deltagarna chans ta del av allt som pågår runt om i Sverige och i vår omvärld när det gäller inkluderande former av byggande och boende.

Regeringens utredare om bostadsförsörjningen, Karolina Skog medverkade och lanserade begreppen ”den idedrivna bostadssektorn och användardrivet byggande”.

Vi på plats fick också spännande internationella utblickar, exempelvis  till Oslo, som utreder bostäder med nya kvaliteter, Roskilde i Danmark, som uppmuntrar bygg- och bogemenskaper och har minst 30 i kommunen, Helsingfors, som just släppt 13 tomter för byggemenskaper, Österrike och Tyskland som utvecklat nya metoder för få till projekt med stora sociala kvaliteteter och hålla boendekostnaderna låga, projekt från Frankrike, England…

Kollektivhus Nu medverkade med seminarierna ”Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden” om hur man kan få igång och upprätta gemenskap i boendet över tid (se Bo tillsammanbs nr 61) och med ”Nordiska spår” om allt som är på gång i våra grannländer.

Många av seminarierna gick parallellt och det var nästan omöjligt att välja mellan alla viktiga programpunkter. Som tur är finns många föreläsningar och seminarier att följa via hemsidan www.socialtbyggande.se. Och kom ihåg att skriva in nästa konferens, preliminärt den 14-15  oktober 2023 i Bergsjön i almanackan. Får inte missas!

Det innehållsrika programmet finns här:

Nu finns filmade föredrag, samtal och diskussioner i stora salen att se på hemsidan socialtbyggande.se

I februari – mars kommer också material från seminarierna under konferensen att bli tillgängligt på socialtbyggande.se. Mer information från de många seminarierna och diskussionerna kommer också på kollektivhus.se!

Erik Berg och Tinna Harling tackar alla volontärer som bidragit till den lyckade konferensen i Garveriet/Floda.

10 byggemenskaper med startbidrag – ny rapport!

Sedan 1 januari 2020 kan byggemenskaper få statligt stöd, så kallat startbidrag, från Boverket. Stödet riktar sig till grupper av enskilda hushåll, som bildat en ekonomisk förening i syfte att anordna bostäder för medlemmarna i föreningen. Stödet ska användas till kostnader i det inledande skedet av projektet, alltså innan själva bygget kan påbörjas och byggkrediten kan börja lyftas. 

Det här är en första uppföljning och en preliminär utvärdering av stödet. I rapporten beskrivs de byggemenskaper som fått startbidrag, med fokus på de planerade projektens läge, omfattning, karaktär och syfte samt vad startbidraget avsågs användas till, kompletterat med en kort lägesrapport från respektive byggemenskap i september 2021. Avslutningsvis kommenterar Boverket stödvillkoren utifrån hur stödet har fungerat att tillämpa.

Tio byggemenskaper av varierande storlek och karaktär och med olika upplåtelseformer har fått stödet. Boverket konstaterar att startbidraget har kommit till användning dels för att möjliggöra alternativa boendeformer i tillväxtregioner, dels för att kunna möta en begränsad men väl definierad efterfrågan på svaga marknader. Det handlar om bostadsprojekt som tillkommer på initiativ av intressegrupper inom civilsamhället, där och när det saknas professionella byggaktörer som är beredda att möta gruppens behov och önskemål på kommersiella villkor.

Tio projekt beskrivs i rapporten:
Bostadsrättsföreningen Lyckan, Göteborg
Kollektivhuset Röda Oasen, Malmö
Byggemenskap Gården, Uppsala
Hästen kooperativa hyresrättsförening, Ockelbo
Lindberga by ekonomisk förening, Vingåker
Kolmårdens byggemenskap, ekonomisk förening, Norrköping
Bostadsrättsföreningen Villa Mälarhöjden, Stockholm
Byggemenskap Lund ekonomisk förening, Lund
Färjkarlbergets byggemenskap ekonomisk förening, Norrköping
Andreastorpets Vänboende ekonomisk förening, Tanum

Bilden överst är från ett startmöte i Vingåker i april 2017 för projektet ”Ökat bostadsbyggande i Vingåker”. Nu är tre projekt på gång i Högsjö, Läppe och Österåker. Läs mer via länken!

Nyhetsbrev från Socialt Byggande

 Den 31 oktober är sista dagen då biljetter för att delta på plats på årets konferens finns tillgängliga till vårt normalpris. Biljettbokningar efter den 1 november kostar tyvärr 10% mer. Biljetter bokas genom biljettbokningen här! 
PROGRAMMET ”För att åstadkomma goda livsmiljöer för alla behöver planering, gestaltning och byggande vara inkluderande och tillgängliga. Idag finns verktygen för detta – och många goda exempel som speglas under Socialt Byggande 2021.

Tinna Harling, Producent Socialt Byggande 2021
Vi är både stolta och glada över årets konferensprogram som bjuder på ett brett och öppet samtal om sociala former av byggande och boende, med många olika ingångar, kopplingar och utgångar för dig som är intresserad av socialt drivna processer, lokal samhällsutveckling, omställning och gemenskap och skapandet av sociala värden i den byggda miljön. Se hela programmet här!  

NYA TALARE: 
METTE ADOLFSSON: HÄRADSBÄCK – BYGDEN SOM LEVER
Mette Adolfsson är ordförande i Häradsbäcks intresseförening och en av de drivande i en lokal utveckling där civilsamhället tagit stort ansvar för bygdens mötesplatser och service och skapat en levande by. Mette talar om Häradsbäcks erfarenheter av lokalt driven landsbygdsutveckling.  
CHRISTIAN NILSSON, FAMILJEBOSTÄDER I SAMHÄLLET
Christian Nilsson är Distriktschef i Bergsjön för  Familjebostäder i Göteborg. I allmännyttans breda uppdrag ingår att skapa trygga miljöer och bidra till ökad folkhälsa, högre sysselsättning och bättre skolresultat.  
YLVA LUNDKVIST FRIDH: SOCIAL FINANSIERING 
Ylva Lundkvist Fridh är ekonom- och miljöhistoriker med en passion för civilsamhälle, kooperation och omställningen till resilienta ekonomiska och finansiella system. Hon arbetar för närvarande som VD för Mikrofonden Sverige. Ylva talar om finansieringsmetoder och byggekonomi och om framtidens byar.
JAN ÅMAN: DUVEDSMODELLEN – FRAMTIDENS BYAR
Jan Åman är entreprenör, kreatör och kurator samt platsutvecklare bakom Duvedmodellen där målet är att byn Duved i Jämtland ska stå modell för lokal utveckling med cirkulära och lokala system, självförsörjning, hantverk och digitalisering.
MONICA VON SCHMALENSEE: SOCIAL BOPOLITIK 
Monica von Schmalensee är arkitekt och var fram till 2017 vd för White. Hon är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin och ordförande i Rådet för hållbara städer. Monica talar om En social bopolitik för Sverige
LARS MALMGREN: KOOPERATIV HYRESRÄTT
Lars Malmgren är troligen Sveriges främste expert på kooperativ hyresrätt och vd för utvecklingsbolaget NYBO som samverkar med kommuner och grupper, förverkligar nya bostäder i den kooperativa hyresrättens form och stöttar byggemenskaper. Lars talar om kooperativ hyresrätt som metod för socialt och hållbart byggande
 
Se alla talare och inbjudna gäster här!    Bakom konferensen Socialt Byggande 2021 – Inkluderande bygg- och boendeformer står en konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer med den gemensamma nämnaren att vi är engagerade i bostadsfrågor och eftersträvar en större bredd av alternativ och vägar i byggandet och boendet.

Våra tre gemensamma syften med konferensen är:Att med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om bygg- och boendeformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskapAtt visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder.Att ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande former av byggande och boende. 
BoverketSKRRISEUrban Futures, Bergsjön 2021EgnahemsbolagetCentrum för boendets arkitektur Chalmers Göteborgs stadCoompanionFöreningen för byggemenskaperSwecoVästra GötalandsregionenSveriges LantbruksuniversitetSveriges Arkitekter Västra GötalandKollektivhus NUERO – Ekobyarnas RiksorganisationEgnahemsfabrikenEkobanken och Building Future Institute.