Utvalda

Socialt byggande en stor framgång!

Den 18-19 november pågick konferensen Socialt Byggande i Floda. Cirka 240 personer deltog under de två intensiva dagarna. Många projekt presenterades. Regeringens utredare om bostadsförsörjningen, Karolina Skog medverkade och lanserade begreppen ”den idedrivna bostadssektorn och användardrivet byggande”.

Kollektivhus Nu medverkade med seminarierna ”Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden” om hur man kan få igång och upprätta gemenskap i boendet över tid occh med ”Nordiska spår” om allt som är på gång i våra grannländer.

Det innehållsrika programmet finns här:

Kring den 15 december är material från konferensen tillgängligt på socialtbyggande.se. Mer information från de många seminarierna och diskussionerna kommer också på kollektivhus.se!

Erik Berg och Tinna Harling tackar alla volontärer som bidragit till den lyckade konferensen i Garveriet/Floda.

Utvalda

Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap

Intresset för lika former av bogemenskap  ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som kommer ut i en ny, omarbetad version i september 2019.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag .

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

Så skriver lektören Christer Olsson om ”Gemenskap och samarbete”i BTJ-häftet nr 7 från 2020:
”Författarna lyckas mycket väl med sitt syfte att sprida kunskap om, inspirera och ge vägledning för de som är intresserade av att engagera sig för ett kollektivhusprojekt”, ”Denna genomarbetade bok ger viktiga svar på vad ett kollektivhus är. Läsaren får betydelsefull information om t.ex. de juridiska och ekonomiska förutsättningarna och lämplig storlek på huset och gemensamhetslokalerna. Författarnas erfarenheter av hur det är att bo i ett kollektivhus är mycket intressanta.” Christer Olsson om ger boken en fyra på en femgradig skala och rekommenderar att biblioteken ersätter äldre versioner med den senaste. (BTJ hette tidigare Bibliotekstjänst och förser biblioteken med böcker)

STUDIECIRKELMATERIAL TILL BOKEN GEMENSKAP OCH SAMARBETE

Utvalda

Typprogram för kollektivhus

”Det är överraskande kortfattat och tydligt” säger Ulrika Egerö, ordförande i Kollektivhus Nu om det nya typprogrammet för kollektivhus. ”Fint att det går att beskriva vad ett kollektivhus kan vara på fyra A-4-sidor!”

Typprogrammet har tagits fram av Ingela Blomberg från boföreningen Framtiden och Elin Persson från kollektivhusföreningen Kombo i samarbete med Kollektivhus NU.

Typprogrammet består av en beskrivning i ord av vad ett kollektivhus kan innehålla och hur lokalerna ska utformas. Som bilagor kommer uppgifter om ytor för olika sorters gemensamma utrymmen liksom lägenhetsfördelning och lägenhetsytor i ett antal kollektivhus.

Programmet kan användas av startargrupper för diskussioner om hur man vill utforma sitt blivande boende, men också som kunskapskälla för bostadsbyggare, arkitekter och projektledare. Det kommer att finnas att hämta på www.kollektivhus.se, föreningens hemsida.

”Varför inte ordna en studiedag med utgångspunkt från programmet” föreslår Anita Persson från Färdknäppen. ”Det blir också användbart när man som jag leder studiecirklar. Och naturligtvis bör det översättas till engelska. Intresset är stort från andra länder för svenska kollektivhus!”

Utvalda

The Swedish National Association Cohousing NOW

The Swedish National Association Cohousing NOW
– in Swedish Kollektivhus NU – is an association working to promote collaborative housing and other alternative ways of living. The association supports existing co-housing units as well as groups intending to create new units. Originally formed in 1981, it has recently been revitalised with the prime purpose to inform the public about cohousing as an alternative, and to influence authorities to facilitate the creation and running of such units.

”Kollektivhus NU currently has 42 cohousing units as full members, and 15 organisations working in favour of collaborative housing. There are also a number of individual supporting members.

The over 50 cohousing units that exist in Sweden are mainly the result of civil society campaigns and positive responses from public housing authorities during the 1980s. The existing cohousing units are concentrated to the main urban centres.

Today the trend is again turning in favour of collaborative housing. Although in the last five years only a few new units have been built, more are now on their way especially in Gothenburg and Stockholm. Kollektivhus NU has an active collaboration with SABO – the umbrella organisation Swedish Association of Municipal Housing Companies.”

Nyhetsbrev från Bofællesskab.dk

Föreningen Bofællesskab.dk drivs av frivilliga krafter, inte av princip men på grund av brist på resurser. Nu har det börjat ljusna och föreningen har kunnat anställa två personer på deltid, en kamrer, Marit Nolsøe Nielsen och en kommunikatör, Laura Lyng Munkø.

Föreningen är aktiv i allt fler projekt och har tillsammans med olika samarbetspartners. Resultatet är att nyhetsbrevet åter kan komma efter en paus på nästan ett år.

Novemberbrevet handlar bland annat om deras fem startpaket för startargrupper, om föreningens kunskapsbank, nya skrifter och projekt som är i gång. Läsvärt,!

Nyhetsbrevet finns här.

Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet via hemsidan bofaelleskab.dk (under rubriken kontakt).

10 byggemenskaper med startbidrag – ny rapport!

Sedan 1 januari 2020 kan byggemenskaper få statligt stöd, så kallat startbidrag, från Boverket. Stödet riktar sig till grupper av enskilda hushåll, som bildat en ekonomisk förening i syfte att anordna bostäder för medlemmarna i föreningen. Stödet ska användas till kostnader i det inledande skedet av projektet, alltså innan själva bygget kan påbörjas och byggkrediten kan börja lyftas. 

Det här är en första uppföljning och en preliminär utvärdering av stödet. I rapporten beskrivs de byggemenskaper som fått startbidrag, med fokus på de planerade projektens läge, omfattning, karaktär och syfte samt vad startbidraget avsågs användas till, kompletterat med en kort lägesrapport från respektive byggemenskap i september 2021. Avslutningsvis kommenterar Boverket stödvillkoren utifrån hur stödet har fungerat att tillämpa.

Tio byggemenskaper av varierande storlek och karaktär och med olika upplåtelseformer har fått stödet. Boverket konstaterar att startbidraget har kommit till användning dels för att möjliggöra alternativa boendeformer i tillväxtregioner, dels för att kunna möta en begränsad men väl definierad efterfrågan på svaga marknader. Det handlar om bostadsprojekt som tillkommer på initiativ av intressegrupper inom civilsamhället, där och när det saknas professionella byggaktörer som är beredda att möta gruppens behov och önskemål på kommersiella villkor.

Tio projekt beskrivs i rapporten:
Bostadsrättsföreningen Lyckan, Göteborg
Kollektivhuset Röda Oasen, Malmö
Byggemenskap Gården, Uppsala
Hästen kooperativa hyresrättsförening, Ockelbo
Lindberga by ekonomisk förening, Vingåker
Kolmårdens byggemenskap, ekonomisk förening, Norrköping
Bostadsrättsföreningen Villa Mälarhöjden, Stockholm
Byggemenskap Lund ekonomisk förening, Lund
Färjkarlbergets byggemenskap ekonomisk förening, Norrköping
Andreastorpets Vänboende ekonomisk förening, Tanum

Bilden överst är från ett startmöte i Vingåker i april 2017 för projektet ”Ökat bostadsbyggande i Vingåker”. Nu är tre projekt på gång i Högsjö, Läppe och Österåker. Läs mer via länken!

Nyhetsbrev från Socialt Byggande

 Den 31 oktober är sista dagen då biljetter för att delta på plats på årets konferens finns tillgängliga till vårt normalpris. Biljettbokningar efter den 1 november kostar tyvärr 10% mer. Biljetter bokas genom biljettbokningen här! 
PROGRAMMET ”För att åstadkomma goda livsmiljöer för alla behöver planering, gestaltning och byggande vara inkluderande och tillgängliga. Idag finns verktygen för detta – och många goda exempel som speglas under Socialt Byggande 2021.

Tinna Harling, Producent Socialt Byggande 2021
Vi är både stolta och glada över årets konferensprogram som bjuder på ett brett och öppet samtal om sociala former av byggande och boende, med många olika ingångar, kopplingar och utgångar för dig som är intresserad av socialt drivna processer, lokal samhällsutveckling, omställning och gemenskap och skapandet av sociala värden i den byggda miljön. Se hela programmet här!  

NYA TALARE: 
METTE ADOLFSSON: HÄRADSBÄCK – BYGDEN SOM LEVER
Mette Adolfsson är ordförande i Häradsbäcks intresseförening och en av de drivande i en lokal utveckling där civilsamhället tagit stort ansvar för bygdens mötesplatser och service och skapat en levande by. Mette talar om Häradsbäcks erfarenheter av lokalt driven landsbygdsutveckling.  
CHRISTIAN NILSSON, FAMILJEBOSTÄDER I SAMHÄLLET
Christian Nilsson är Distriktschef i Bergsjön för  Familjebostäder i Göteborg. I allmännyttans breda uppdrag ingår att skapa trygga miljöer och bidra till ökad folkhälsa, högre sysselsättning och bättre skolresultat.  
YLVA LUNDKVIST FRIDH: SOCIAL FINANSIERING 
Ylva Lundkvist Fridh är ekonom- och miljöhistoriker med en passion för civilsamhälle, kooperation och omställningen till resilienta ekonomiska och finansiella system. Hon arbetar för närvarande som VD för Mikrofonden Sverige. Ylva talar om finansieringsmetoder och byggekonomi och om framtidens byar.
JAN ÅMAN: DUVEDSMODELLEN – FRAMTIDENS BYAR
Jan Åman är entreprenör, kreatör och kurator samt platsutvecklare bakom Duvedmodellen där målet är att byn Duved i Jämtland ska stå modell för lokal utveckling med cirkulära och lokala system, självförsörjning, hantverk och digitalisering.
MONICA VON SCHMALENSEE: SOCIAL BOPOLITIK 
Monica von Schmalensee är arkitekt och var fram till 2017 vd för White. Hon är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin och ordförande i Rådet för hållbara städer. Monica talar om En social bopolitik för Sverige
LARS MALMGREN: KOOPERATIV HYRESRÄTT
Lars Malmgren är troligen Sveriges främste expert på kooperativ hyresrätt och vd för utvecklingsbolaget NYBO som samverkar med kommuner och grupper, förverkligar nya bostäder i den kooperativa hyresrättens form och stöttar byggemenskaper. Lars talar om kooperativ hyresrätt som metod för socialt och hållbart byggande
 
Se alla talare och inbjudna gäster här!    Bakom konferensen Socialt Byggande 2021 – Inkluderande bygg- och boendeformer står en konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer med den gemensamma nämnaren att vi är engagerade i bostadsfrågor och eftersträvar en större bredd av alternativ och vägar i byggandet och boendet.

Våra tre gemensamma syften med konferensen är:Att med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om bygg- och boendeformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskapAtt visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder.Att ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande former av byggande och boende. 
BoverketSKRRISEUrban Futures, Bergsjön 2021EgnahemsbolagetCentrum för boendets arkitektur Chalmers Göteborgs stadCoompanionFöreningen för byggemenskaperSwecoVästra GötalandsregionenSveriges LantbruksuniversitetSveriges Arkitekter Västra GötalandKollektivhus NUERO – Ekobyarnas RiksorganisationEgnahemsfabrikenEkobanken och Building Future Institute.

Socialt byggande i Floda 18-19 november

Årets viktigaste mötesplats för alla intresserade av bo- och byggemenskaper, kollektivhus, ekobyar, gemenskap och landsbygdsutveckling. Många goda exempel från Sverige och andra länder, seminarier om olika ämnen och lassvis med inspiration!

Konferensen har tre teman:

  1. Frigör civilsamhällets egen förmåga
  2. Byggande för inkludering och integration
  3. Omställning genom socialt gestaltade livsmiljöer

Aktuell information om program, talare, studiebesök och annat finns på hemsidan socialtbyggande.se

Överst: Socialt byggande 2019 på Chalmers blev en stor succé.