Nya markanvisningar till bogemenskaper

Fastighetsnämnden i Göteborg beslutade om två markanvisningar till bogemenskaper den 10 december:

10 nya bostäder i Tynnered
Vid Björkhöjdsgatan i Tynnered kan det byggas 110 mindre lägenheter, 90 hyresrätter och 20 bostadsrätter, inrymda i två- till fyravåningars hus. På den aktuella marken finns idag en före detta förskola som ska rivas.

Av hyresrätterna ska 20 stycken lägenheter upplåtas som bogemenskap och åtta stycken som bostäder med särskild service (BmSS). Dessutom ska 20 av lägenheterna vara bostäder för äldre.

Fastighetskontoret har annonserat ut markanvisningen och tre intressenter inkom med ansökningar.

Utifrån en helhetsbedömning över hur väl aktörerna uppfyllde uppställda krav blev fastighetskontorets bedömning att markanvisningen skulle lämnas till Botrygg Göteborg AB.

För mer information: Stefan Ekström, utvecklingsledare på strategiska avdelningen, 031-368 13 98.

200 nya bostäder i Krokslätt 
Markanvisningen omfattar cirka 200 bostäder, hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter. Marken ligger vid Gibraltargatan och i direkt anslutning till Mossens natur- och rekreationsområde som bedöms förbli intakt efter exploateringen. Den mark som ska bebyggas utgörs idag av grusade och asfalterade ytor som används för parkeringar och enklare paviljonger.

Inom primärområdet Krokslätt finns idag en övervägande del hyresrätter framförallt studentbostäder. För att skapa mångfald i boendet ställer kommunen därför krav på att minst en femtedel av lägenheterna ska ha större yta än 60 kvadratmeter, och minst 40 av hyreslägenheterna ska utformas som bogemenskap.

Sammanlagt 20 ansökningar kom in till den annonserade markanvisningen och 19 uppfyllde grundkraven. Utifrån en helhetsbedömning var fastighetskontorets förslag att JM AB samt Trollängen Bostad AB tillsammans med Okidoki skulle tilldelas markanvisningen. JM AB premieras för bredden i förslaget, där bland annat ingår gemensamhetslokaler, lokaler för reparationer samt för möjlighet att arbeta hemifrån, verktygspool, gårdar med möjligheter till samvaro, lek och växthusodling, dagvattenhantering med hjälp av regnträdgårdar och åtgärder för biologisk mångfald ingår. Trollängen Bostad AB tillsammans med Okidoki har bland de sökande störst erfarenhet av arbete med bogemenskaper.

För mer information: Åsa Hüffmeier, utvecklingsledare på strategisk avdelningen, 031-368 10 66

Fotnot: 
Bogemenskap är en typ av kollektivboende med gemensamma sysslor som matlag, städning, självförvaltning och andra aktiviteter.

En markreservation kan föregå en markanvisning där Göteborgs Stad ställer vissa krav inför en kommande överlåtelse.mDet kan exempelvis vara hur byggnationen ska utföras, fördelningen av hyresrätter, bostadsrätter och småhus, fysisk och ekonomisk tillgänglighet samt erforderligt utredningsarbete.

En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att, under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.

Klippt ur stadens pressmeddelande. 

Flygperspektiv av Under Samma Tak i Högsbo som just nu byggs som resultat av en tidigare markanvisning till Under Samma Tak och Trollängen Bostad AB. Källa Ferrum Arkitekter.

Om Lagnö Bo i Arkitekten

Senaste numret av tidskriften Arkitekten har en lång artikel om Lagnö Bo, en kooperativ bogemenskap med 19 lägenheter, inglasad gård, nästan färdigt kök, matrum och många andra gemensamma utrymmen. Här är en länk.

Vinterträdgården vid invigningsfesten i september.

Föreningen Kollektivhus Nu kommer att ha sitt årsmöte lördagen den 9 mars och dessutom en idébytardag den 1o mars hos Lagnö Bo. Mer information kommer via hemsidan och i nästa nummer av Bo tillsammans (15 februari).

Ny skrift om Byggemenskaper

Byggemenskaper är en grupp människor som själva äger och driver sitt projekt utifrån en idé om hur de vill bo. Ännu så länge ovanligt i Sverige, även om flera kollektivhus och bogemenskaper startat just som byggemenskaper. Dit hör Tersen i Falun, Solhem i Älmsta, Lagnö Bo utanför Trosa, Hogslätts Vännboende i Gerlesborrg och Kopparslagaren i Hudiksvall.

Nu kommer en skrift från Boverket som handlar om hur kommunerna kan uppmuntra och underlätta för byggemenskaper. Man framhåller att dessa borde kunna få en naturlig roll i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. Erfarenheter från bland annat Tyskland visar på hur resultatet kan bli en småskalig variation och en mer spännande arkitektur. Startargrupper vill ofta ha en hållbar livsstil och ställer höga miljökrav. Resultatet kan bli social stabilitet i stadsdelen.

För grupperna ligger svårigheterna i att få tag på en lämplig tomt, att få låna pengar och inte minst i att processen blir så lång att medlemmarna hinner tröttna. I rapporten visar Boverket på olika tänkbara åtgärder för att underlätta för byggemenskaper, från att erbjuda detaljplanelagd mark och göra det enkelt att anmälan intresse till att öronmärka tomter och erbjuda en personlig ”lotshjälp” genom hela processen.

I Freiburg, Stuttgart, Tübingen och andra tyska städer används byggemenskaper för att få variation i stadsbyggandet, ökad attraktivitet och social hållbarhet.

Boverkets skrift finns att ladda ned här. Den kommer förhoppningsvis att öka intresset i kommunerna för att samarbeta med startargrupper av olika slag.

Vinnova ger anslag till Divercity, ett projekt om och med byggemenskaper

Vinnova ger stöd till 19 organisationer som tillsammans ska bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Projektet “Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen” kommer pågå i två år och leds av Föreningen för Byggemenskaper.

Initiativet till ett nationellt samverkansprojekt togs av föreningen redan 2016, och konstellationen har vuxit sedan dess:

– “Divercity” är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige. För att nå målet om fler genomförda byggemenskaper krävs att byggrupper, kommuner och företag arbetar tillsammans.

Vinnova satsar på innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar och bidrar till de globala målen i Agenda 2030. De bedömer att projektet “Divercity” har goda förutsättningar
för att bidra till ökad diversifiering och mångfald i utbudet av bostäder. En ytterligare styrka är fokuset på hela landet (urbana områden likväl som landsbygd) och även resurssvagare grupper i samhället, skriver Vinnova i sitt beslutsmeddelande. Vinnova ser kommunernas och Boverkets deltagande som avgörande för att lyckas få ett reellt genomslag.

Fakta:
Projektnamn: Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet
Program: VINNOVA Utmaningsdriven Innovation Steg 2 Samverkansprojekt
Budget: 15,2 milj kr
Tid: nov 2018 – dec 2020
Projektparter: Föreningen för byggemenskaper, Boverket, RISE, Coompanion, Ekobanken, KTH, Uppsala kommun, Region Gotland, Stockholms stad, Orust kommun, Malmö stad, Göteborgs stad, Alsikebolaget, Inobi, Arkitektkontor Nils Söderlund, Omniplan, Röd arkitektur, Theory Into Practice

Pressansvarig, pressmaterial:
Karin Kjellson, karin@theoryintopractice.se, 0707 411 467

Projektet Elastiska hem får stort Vinnovastöd!

 

Elastiska hem handlar om hur lokaler och resurser kan utnyttjas bättre genom att vi delar, samarbetar och får ett rikare liv till lägre kostnad.

Projektet Elastiska Hem, som leds av Kod Arkitekter i samarbete med 21 projektparter, beviljas ett anslag på strax under 10 miljoner av innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen ska användas till att utveckla en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderandeLäs mer i pressmeddelandet från Kod Arkitekter!

Kollektivhus NU är en av projektparterna. Föreningen bidrar med erfarenheter av delning och samarbete – kollektivhusen är en viktig källa till kunskap. Vi ska också delta i spridning och tillämpning.

Inom Elastiska hem lade vi ned ett stort arbete i steg 1, då den nu beviljade ansökan förbereddes. Här är några i projektgruppen samlade i Hovsjö i Södertälje. Telge Bostäder medverkar med ett av tre ”case/fall” i steg 2.

Kollektivhus ska byggas i Hagsätra!

I ”Hagsätra hubb” blir det blandade boendeformer med alltifrån ungdomsboende, kollektivhus och kompislägenheter till vanliga lägenheter. Bild: Belatchew Arkitekter.

Belatchew Arkitekter har tillsammans med Sveafastigheter Bostad utsetts till vinnare för att bygga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum med 130 hyresbostäder som inrymmer alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för sk ”co-working”, cykelverkstad och Sveriges minsta biograf. Det vinnande förslaget går under namnet ”Hagsätra hubb” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social hållbarhet.

Hagsätra hubb byggs i regi av Sveafastigheter Bostad. Boföreningen Framtiden är samarbetspartners med Sveafastigheter Bostad gällande kollektivhuset som ska utgöra en del av fastigheten. Boföreningen Framtiden organiserar de som är intresserade av att flytta in i kollektivhuset och bistår Sveafastigheter Bostad med kunskaper om den fysiska planeringen av kollektivhus. För att komma i kontakt med Boföreningen Framtiden, gå till www.boframtiden.se där det står hur man kan bli medlem,eller skicka e-post till info@boframtiden.se.

Läs hela pressmeddelandet här.