Kollektivhus NU

Riksföreningen Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående föreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

Föreningen bildades 1981, under en period då flera kollektivhus skapades och flera kommunala bostadsförmedlingar hade en särskild kö för kollektivsökande. Efter ett antal år i träda har föreningen vitaliserats, med de specifika syftena att informera allmänheten om kollektivt boende, och att påverka myndigheter och bostadsföretag att bidra till att konkreta möjligheter skapas i bostadsproduktionen.

I dagsläget är 42 kollektivhus medlemmar, och femton lokala grupper har anslutit sig. Det finns även många individuella medlemmar som stöder föreningen.

De flesta av de drygt 40 kollektivhus som finns i Sverige växte fram under 1980-talet som ett resultat av starka krav från civilsamhället och ett positivt gensvar från ansvariga myndigheter. De återfinns i första hand i de större städerna, och utgör en försvinnande liten del av bostadsmarknaden. Det betyder att de flesta inte känner till boendealternativ som kollektivhus och ekobyar.

Idag ökar intresset på nytt för boendegemenskap. Sex nya kollektivhus har byggts under de senaste fem åren, minst fem blir inflyttningsklara 2021 och fler är på väg.

Kollektivhus NU samarbetar med bland annat med Föreningen för Byggemenskaper genom att erbjuda delat medlemskap för bygg- och startargrupper. Skriften Gemenskap och samarbete – att planera och bo i kollektivhus har blivit en viktig källa för information till politiker, bostadsföretag och enskilda. Den har kommit i två upplagor och en tredje uppdaterad version publicerades 2019.

Styrelsen för Kollektivhus NU