Boken om danska bofællesskaber – läs!

Äntligen finns det en grundlig presentation av danska bofællesskaber – ”Bofællesskaber 1970 -> i dag” med Michael Asgaard Andersen som redaktör. I boken finns en genomgång av utvecklingen från de första självgrodda projekten Tostrup Mark, Sættedammen och Skråplanet , decennium för decennium, fram till dagens uppifrånplanerade seniorprojekt, Kamelia Hus.

Fyra projekt från varje decennium beskrivs ingående och kompletteras av dessutom sex fördjupande texter ur olika perspektiv. Michael, arkitekt och lärare vid Konstakademins arkitektskola och författare till många böcker om arkitekter och arkitektur, bidrar själv med att sätta in bofællesskaben i sitt historiska sammanhang  med föregångarna enkökshus och kollektivhus med service.

Antropologen Mark Vacher skriver om vad det kan betyda att bo i gemenskap med stöd av intervjuer med flera boende. Henrik Gutzon, kollektivhusforskare och kulturgeograf har ett avsnitt om hur olika upplåtelseformer påverkat vilka som kunde ta initiativ till och flytta in i boggemenskaper under olika perioder

och flytta in i bofællesskab under olika tidsperioder, beroende på bostadspolitiska villkor. I ett kapitel diskuterar aantropolegen Annette Høite Hansen olika former av gemenskap; praktisk gemenskap, gemenskap baserad på åtaganden och värdebaseraded gemenskaper. Forskaren och psykologen Anu Sirén skriver om danska och internationella erfarenheter av seniorbofællesskaber och varför de blivt så framgångsrika. Avslutningsvis diskuterar Michael Asgard Jensen och David Tapias Monné, lärre och forskare vid Arkitektskolan i Århus hur framtidens bofællesskaber kan utformas.

Boken är illustrerad med fantastiska fotografier av Laura Stamer.

Följande projekt finns dokumenterade:
1970-tal
Tostrup Mark
Sættedammen
Skråplanet
Tinggården
1980-tal
Frugthaven
Overdrevet
Jærnstöberiet
Jystrup Saaverk
1990-tal
Tubberupvänge II
Mariendals vej 14-18
Hertha levefællesskab
Glasværket
2000-tal
Munksøgård
Egebakken
Hallingelille
Lange eng
2010-tal
Köbmagergade Seniorbo
Studielandsbyen
Byfællesskabet Thomas B.
Kamelia Hus

Det enda som saknas i en fullödig bok är planritningar över gemensamma lokaler och bostäder. Istället finns det flygfoton över varje projekt, som visar projekten i sin omgivning.

Boken är utgiven av Strandberg publishing och rekommenderas stark till alla det minsta intresserade av hur goda boendemiljöer kan skapas av och genom de boende själva. Och hur ett gott vardagsliv kan formas och leva vidare över tid.

Bilden överst visar fælleshuset i Sættedammen, ett utsnitt av ett av fotografierna i boken.

Spanskt stöd till nya kollektivhus

I Spanien i tisdags 18/1 beslöt regeringen i sitt nya bostadspolitiska program för 2022-25 om ett stöd till investeringar i kollektivhus på max 420 € per kvadratmeter eller totalt 50 400 € per projekt.

Projekten ska garanteras tomträtt eller liknande i minst tjugo år och uppfylla vissa klimatmål.Ett steg i rätt riktning! En läsvärd artikel i ämnet: https://plainsmenpost.com/…/the-community-life-that…/

Mer information på spanska eller engelska via regeringens hemsida.

Barcelona uppmuntrar kollektivhusbyggande, informerar och ger markanvisningar: https://www.habitatge.barcelona/…/access-to…/cohousing

Där finns också en informationsvideo om cohousing i Barcelona.

Ovan Stadshuset i Madrid, värd för seminariet Togather i april 2019 då ett stort atnal kollektivhusprojekt presenterades, spanska och internaionella.

Slopa inte stödet till hyresrätter!

Vi ser med oro och bestörtning på riksdagens ogenomtänkta budgetbeslut att slopa investeringsstödet för hyresrätter. Det kommer att få mycket negativa konsekvenser för socialt och idédrivet byggande – särskilt på landsbygden, skriver flera nationella intresseorganisationer och aktörer som arbetar med byggande av bostäder och bostadsförsörjning på ”svagare marknader”.

En av undertecknarna är Ulrika Egerö från Kollektivhus NU. Bland exemplen på projekt som inte kunnat byggas utan stödet finns Hogslätts vänboende och Hambo i Simrishamn liksom flera projekt i Stavsjö.

Debattartikeln finns att läsa i Dagens Samhälle.

Överst: Senaste nyhetsbrevet från Hambo i Hammenhög, inflyttat under 2021.

Hur kan bygg- och bogemenskaper stöttas?

I en aktuell dansk rapport ”Fremme af bygge- og bofællesskaber” från november 2021 finns en rad konkreta förslag om hur bygg- och bogemenskaper ska kunna bli fler. I inledningen beskrivs vad de kan bidra med; allsidigare boendesammansättning, mer varierad arkitektur, hållbarare bostadsbyggande, större inflytande för de boende och goda förutsättningar för gemenskap.

Syftet med rapporten är att komma med förslag till hur lagstiftning kan ändras och hinder tas bort så att det blir lättare för brukardrivna bygg- och bogemenskaper.

Det viktigaste hindret är bristen på tydliga definitioner av olika begrepp. När begreppen inte finns i lagstiftningen blir det svårt att formulera vilka regler och förutsättningar som ska gälla för bygg- och bogemenskaper liksom att behandla bygg- och bogemenskaper i översikts- och detaljplaner. Huvudförslaget är därför att bygg- och bogemenskaper ska bli tydligt definierade och förankras i lagstiftningen.

Det andra stora hindret är bristen på kunskap om vilka regler och möjligheter som ska gälla vid finansiering och när man vill etablera och genomföra projekt på bästa sätt. Därför föreslår arbetsgruppen att det skapas ett centralt kunskapscentrum, som med uppgift att ta fram kunskapsbaserade vägledningar och samla in och förmedla kunskap om bygg- och bogemenskaper.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp knuten till det danska indenrigs- og boligministeriet med Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening, Line Barfod, advokat inden for kollektiver og bofæl- lesskaber ved Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod, Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, Christian Heebøll Hammer, analysechef i Finans Danmark, Anna Brandt Østerby, strategisk byudvikler i Roskilde Kommune, Louisa Bisgaaard, forperson i Foreningen Bofællesskab.dk og Stine Klingenberg Madsen, kontor- chef i Indenrigs- og Boligministeriet

Bilden överst: Fællesbygg Køge Kyst är Danmarks första byggemenskap i form av ett flerbostadshus. Huset med sina 45 lägenheter, fyra terrasser, två växthus och många gemensamma lokaler var inflyttningsklart 2021. Arkitekt Vandkunsten.

Socialt byggande en stor framgång!

Den 18-19 genomfördes den andra konferensen på temat Socialt byggande i Floda utanför Göteborg. Det blev en fantastisk mötesplats med över 300 deltagare från hela Sverige . Vi höll till i Garveriets fina lokaler, delvis skapade genom 6 000 timmar av ideellt byggande. 21 organisationer, inklusive Kollektivhus NU, ingick bland värdarna och medarrangörerna.

Ekobyar och arbetskooperativ, bogemenskaper och delningslösningar, glesbygdsinitiativ och  storstadskollektiv, tillsammansbyggande och nya sätt att hitta pengar, framtidsidéer och djupa erfarenheter av genomförda projekt presenterades och diskuterades. 80 programpunkter gav deltagarna chans ta del av allt som pågår runt om i Sverige och i vår omvärld när det gäller inkluderande former av byggande och boende.

Regeringens utredare om bostadsförsörjningen, Karolina Skog medverkade och lanserade begreppen ”den idedrivna bostadssektorn och användardrivet byggande”.

Vi på plats fick också spännande internationella utblickar, exempelvis  till Oslo, som utreder bostäder med nya kvaliteter, Roskilde i Danmark, som uppmuntrar bygg- och bogemenskaper och har minst 30 i kommunen, Helsingfors, som just släppt 13 tomter för byggemenskaper, Österrike och Tyskland som utvecklat nya metoder för få till projekt med stora sociala kvaliteteter och hålla boendekostnaderna låga, projekt från Frankrike, England…

Kollektivhus Nu medverkade med seminarierna ”Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden” om hur man kan få igång och upprätta gemenskap i boendet över tid (se Bo tillsammanbs nr 61) och med ”Nordiska spår” om allt som är på gång i våra grannländer.

Många av seminarierna gick parallellt och det var nästan omöjligt att välja mellan alla viktiga programpunkter. Som tur är finns många föreläsningar och seminarier att följa via hemsidan www.socialtbyggande.se. Och kom ihåg att skriva in nästa konferens, preliminärt den 14-15  oktober 2023 i Bergsjön i almanackan. Får inte missas!

Det innehållsrika programmet finns här:

Nu finns filmade föredrag, samtal och diskussioner i stora salen att se på hemsidan socialtbyggande.se

I februari – mars kommer också material från seminarierna under konferensen att bli tillgängligt på socialtbyggande.se. Mer information från de många seminarierna och diskussionerna kommer också på kollektivhus.se!

Erik Berg och Tinna Harling tackar alla volontärer som bidragit till den lyckade konferensen i Garveriet/Floda.

10 byggemenskaper med startbidrag – ny rapport!

Sedan 1 januari 2020 kan byggemenskaper få statligt stöd, så kallat startbidrag, från Boverket. Stödet riktar sig till grupper av enskilda hushåll, som bildat en ekonomisk förening i syfte att anordna bostäder för medlemmarna i föreningen. Stödet ska användas till kostnader i det inledande skedet av projektet, alltså innan själva bygget kan påbörjas och byggkrediten kan börja lyftas. 

Det här är en första uppföljning och en preliminär utvärdering av stödet. I rapporten beskrivs de byggemenskaper som fått startbidrag, med fokus på de planerade projektens läge, omfattning, karaktär och syfte samt vad startbidraget avsågs användas till, kompletterat med en kort lägesrapport från respektive byggemenskap i september 2021. Avslutningsvis kommenterar Boverket stödvillkoren utifrån hur stödet har fungerat att tillämpa.

Tio byggemenskaper av varierande storlek och karaktär och med olika upplåtelseformer har fått stödet. Boverket konstaterar att startbidraget har kommit till användning dels för att möjliggöra alternativa boendeformer i tillväxtregioner, dels för att kunna möta en begränsad men väl definierad efterfrågan på svaga marknader. Det handlar om bostadsprojekt som tillkommer på initiativ av intressegrupper inom civilsamhället, där och när det saknas professionella byggaktörer som är beredda att möta gruppens behov och önskemål på kommersiella villkor.

Tio projekt beskrivs i rapporten:
Bostadsrättsföreningen Lyckan, Göteborg
Kollektivhuset Röda Oasen, Malmö
Byggemenskap Gården, Uppsala
Hästen kooperativa hyresrättsförening, Ockelbo
Lindberga by ekonomisk förening, Vingåker
Kolmårdens byggemenskap, ekonomisk förening, Norrköping
Bostadsrättsföreningen Villa Mälarhöjden, Stockholm
Byggemenskap Lund ekonomisk förening, Lund
Färjkarlbergets byggemenskap ekonomisk förening, Norrköping
Andreastorpets Vänboende ekonomisk förening, Tanum

Bilden överst är från ett startmöte i Vingåker i april 2017 för projektet ”Ökat bostadsbyggande i Vingåker”. Nu är tre projekt på gång i Högsjö, Läppe och Österåker. Läs mer via länken!