Nytt förslag – startbidrag till byggemenskaper

I det nya betänkandet  ”Lån och garantier för fler bostäder SOU 2017:108” föreslås stöd till byggemenskaper för initiala projektkostnader fram till att byggkredit lämnas. Stödet får uppgå till högst 300 000 kr per stödmottagare.

För att kunna få stödet ska byggemenskapen ha bildat en ekonomisk förening med en medlemsinsats på minst 10 000 kr och ha fått en markanvisning eller motsvarande avtal med fastighetsägare. Det ska också finnas en redogörelse för projektet och en budget för initiala projektkostnader. Antalet medlemmar i föreningen ska vara motsvara antalet lägenheter i det planerade projektet.

Förslaget är att stödet ska kunna sökas från och med år 2019 och till och med 1 november 2022. Boverket ska svara för hanteringen och också föra ett register över vilka projekt som fått bidrag. Boverket ska följa upp och utvärdera stödet och senast 2024 redovisa detta i en rapport till regeringen.

Ulrika Hägred, huvudsekreterare för utredningen om förbättrad bostadsfinansiering. Foto: Franz Feldmanis/Boverket

Ett startbidrag för byggemenskaper föreslogs redan 2015 av den statliga utredningen om bostäder för äldre i betänkandet ”Bostäder att bo kvar i SOU 2015:85”.

Kollektivhus Nu kommer att svara på den kommande remissen.