Nya markanvisningar till bogemenskaper

Fastighetsnämnden i Göteborg beslutade om två markanvisningar till bogemenskaper den 10 december:

10 nya bostäder i Tynnered
Vid Björkhöjdsgatan i Tynnered kan det byggas 110 mindre lägenheter, 90 hyresrätter och 20 bostadsrätter, inrymda i två- till fyravåningars hus. På den aktuella marken finns idag en före detta förskola som ska rivas.

Av hyresrätterna ska 20 stycken lägenheter upplåtas som bogemenskap och åtta stycken som bostäder med särskild service (BmSS). Dessutom ska 20 av lägenheterna vara bostäder för äldre.

Fastighetskontoret har annonserat ut markanvisningen och tre intressenter inkom med ansökningar.

Utifrån en helhetsbedömning över hur väl aktörerna uppfyllde uppställda krav blev fastighetskontorets bedömning att markanvisningen skulle lämnas till Botrygg Göteborg AB.

För mer information: Stefan Ekström, utvecklingsledare på strategiska avdelningen, 031-368 13 98.

200 nya bostäder i Krokslätt 
Markanvisningen omfattar cirka 200 bostäder, hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter. Marken ligger vid Gibraltargatan och i direkt anslutning till Mossens natur- och rekreationsområde som bedöms förbli intakt efter exploateringen. Den mark som ska bebyggas utgörs idag av grusade och asfalterade ytor som används för parkeringar och enklare paviljonger.

Inom primärområdet Krokslätt finns idag en övervägande del hyresrätter framförallt studentbostäder. För att skapa mångfald i boendet ställer kommunen därför krav på att minst en femtedel av lägenheterna ska ha större yta än 60 kvadratmeter, och minst 40 av hyreslägenheterna ska utformas som bogemenskap.

Sammanlagt 20 ansökningar kom in till den annonserade markanvisningen och 19 uppfyllde grundkraven. Utifrån en helhetsbedömning var fastighetskontorets förslag att JM AB samt Trollängen Bostad AB tillsammans med Okidoki skulle tilldelas markanvisningen. JM AB premieras för bredden i förslaget, där bland annat ingår gemensamhetslokaler, lokaler för reparationer samt för möjlighet att arbeta hemifrån, verktygspool, gårdar med möjligheter till samvaro, lek och växthusodling, dagvattenhantering med hjälp av regnträdgårdar och åtgärder för biologisk mångfald ingår. Trollängen Bostad AB tillsammans med Okidoki har bland de sökande störst erfarenhet av arbete med bogemenskaper.

För mer information: Åsa Hüffmeier, utvecklingsledare på strategisk avdelningen, 031-368 10 66

Fotnot: 
Bogemenskap är en typ av kollektivboende med gemensamma sysslor som matlag, städning, självförvaltning och andra aktiviteter.

En markreservation kan föregå en markanvisning där Göteborgs Stad ställer vissa krav inför en kommande överlåtelse.mDet kan exempelvis vara hur byggnationen ska utföras, fördelningen av hyresrätter, bostadsrätter och småhus, fysisk och ekonomisk tillgänglighet samt erforderligt utredningsarbete.

En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att, under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.

Klippt ur stadens pressmeddelande. 

Flygperspektiv av Under Samma Tak i Högsbo som just nu byggs som resultat av en tidigare markanvisning till Under Samma Tak och Trollängen Bostad AB. Källa Ferrum Arkitekter.