Göteborg anvisar till bo- och byggemenskaper!

Göteborg har tagit en ny markanvisningsplan för 2017 den 25 april med målet över 4 000 lägenheter på kommunal mark. Enligt denna ska kommunen också fortsätta sin satsning av bogemenskaper:

”Bogemenskap
Staden har även som ambition att fem procent av stadens markanvisade bostäder ska gå till bygg- och bogemenskaper. I en byggemenskap går enskilda individer och familjer samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter deras egna idéer om sitt boende. Exempel på planerade byggemenskaper finns vid Södra Viktoriagatan, Landala och vid Sunnerviksgatan nära Kyrkbyn på Hisingen.
I en bogemenskap tar de boende tillsammans ansvar för gemensamma utrymmen och aktiviteter och på köpet får de en aktiv tillvaro med social trygghet och ett stort inflytande.”

Första spadtaget för Hogslätts Vänboende

Idag, den 5 april, togs första spadtaget till Hogslätts Vänboende i Gerlesborg i Tanums kommun i Bohuslän.
De 12 lägenheterna och det gemensamma allrummet ska stå klara 15 maj 2018.
Huset byggs i form av en radhuslänga med två flyglar, allrummet i mitten. Bostäderna, som är 35 – 64 kvadratmeter har högt i tak över halva ytan och resten loft, entre över trädäck på östersidan och trädgårdsdörrar ut mot naturtomt på västersidan. Bergvärme, solceller och vattenmantlad kamin i allrummet.
Hogslätts Vänboende Kooperativ Hyresrättsförening har köpt tomten och är byggherre och hyresvärd. Det statliga investeringsstödet till små hyresrätter gör det möjligt att hålla en relativt låg upplåtelseinsats, 3 200 kr per kvadratmeter, dvs 160 000 kr för 50 kvadratmeter. Tanums kommun har beviljat en borgen på 2,5 miljoner på 20 år och Tanums Sparbank lånar ut pengarna. Hyrorna beräknas till ca 4000 kr för de minsta, 5 600 för de mellanstora och 6 500 för den största.
Av någon outgrundlig anledning är alla hyresgästerna kvinnor, liksom alla vi som arbetat fram projektet. Det finns en man bland tjugotalet kömedlemmar. Vi har ingen  åldersgräns men alla hyresgäster i första skedet är över 60 år.
Både arkitekten och byggmästaren bor i kommunen. Vi tillämpar förtroendeentreprenad, dvs ingen upphandling i konkurrens utan ett nära öppet samarbete från början och under hela processen.

Startbidrag till bygg- och bogemenskaper?

Byggemenskaper kan få startbidrag för att anlita experthjälp på max 300 000 kr. Det föreslår en statlig utredning i betänkandet ”Bostäder att bo kvar i SOU 2015:85” som lämnades i oktober. Utredningen ska nu skickas ut på remiss för synpunkter innan förslagen kan genomföras.

Den statliga utredningen om bostäder för äldre, ledd av Ewa Samuelsson, lämnade den 5 oktober en rad förslag om hur det kan bli fler bostäder som är bra att åldras i. I betänkandet ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85)” föreslås bl.a.:

    • • ”Startbidrag för byggemenskaper” på upp till 300 000 kronor till föreningar som bildats i syfte att gemensamt planera, låta bygga och flytta in i en bostadsfastighet. Bostäderna kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt och behöver inte vikas för äldre personer. Stödet avser initiala projektkostnader, till exempel för att anlita en projektsamordnare. Föreningens medlemmar ska själva ha satsat minst fem tusen kronor var och det ska finnas en markanvisning eller motsvarande avtal.
    • • Uppdrag till Boverket att sprida information om byggemenskaper, vilken funktion de kan ha i bostadsförsörjningen och hur kommuner och bostadsföretag kan samarbeta för att främja sådana initiativ.

I betänkandet betonas behovet av boendeformer som ger möjlighet till gemenskap. Kollektivhus beskrivs som ett alternativ med exemplen Färdknäppen i Stockholm, Majbacken i Göteborg och Regnbågen i Lund. Byggemenskaper lyfts fram som en planeringsform som kan ge mer varierat bostadsbyggande och större mångfald.

Utredningen har också varit i Hamburg. Där uppmuntras bygg- och bogemenskaper av staden genom information och ett rådgivningskontor och 20 % av markanvisningarna ska gå till byggemenskaper.

Experter i utredningen har bl. a varit Kerstin Kärnekull, Lars Malmgren, Fredrik von Platen och Ylva Sandström.

Innan riksdagen kan besluta om att startbidrag ska bli verklighet skickas utredningen på remiss. Kollektivhus Nu kommer att få möjlighet att lämna synpunkter.

Kerstin Kärnekull